Styremøte 25. november 2020

REFERAT FRA STYREMØTE 25. NOVEMBER 2020
Sagavn. 20, Leknes kl. 18.30
Til stede: Kolbjørn, Eldar, Steinar, Inger, Tore og Anita

Sak 34/20 Innkalling og saksliste. Referat fra forrige styremøte.

Orienteringssaker.
Ingen merknader til innkalling og saksliste.

Referatet fra styremøte 21. oktober 2020 ble godkjent.
Orienteringssaker:
- Brev fra huseier Straum ang økning av husleien vår fra 1.1.21.
  Øker fra kr 3 000 til kr 3 700.
- Brev fra kommunen ang byplan for regionsenteret Leknes med invitasjon til å være med på dugnad.

Sak 35/20 Medlemsstatus
                 Pr i dag er det 4 stk som ikke har betalt kontingenten. Vi har nå 523 medlemmer.

Sak 36/20 Fastsetting av utsalgspris på kalender og årbok 2021
                  Det ble vedtatt at årboken skal koste kr 250 og kalenderen kr 150.

Sak 37/20 Arbeid som er på gang
                 Eldar gjorde kort rede for arbeidet/møter som han og Steinar har ang turstien til Sversvika.
                 I hvert møte tas også Kulturminneplanen opp.
                 Nytt møte blir den 8.desember.

Sak 38/20 Heimesiden
                 Steinar har løpende kontakt med Broback, som jobber med overleggingen. Har vært utsettelser pga corona.
                 Steinar legger inn referatene fra styremøtene.

Sak 39/20 Tillitsvalgte
                  Det er styret sin oppgave å utnevne medlemmer til Årbokredaksjonen, Fotogruppen,
                  Arkivansvarlig og Slektsgranskingsansvarlig.
                  Vi ser på evt forslag til neste møte.

Sak 40/20 Årsmelding. Forberedelse til årsmøtet 27.januar 2021
                 Kolbjørn skriver forslag til årsmelding for 2020 og sender ut til styret.
                 Tas opp og vedtas på neste møte.

Sak 41/20 Eventuelt
                 Den planlagte standen på Lofotsenteret i desember er avlyst pga corona.

Neste møte berammet til onsdag 13. januar 2021 kl 18.30.
Møtet hevet kl 19.45.

Anita Dunvold

(ref)