Styremøte 25. November 2020

REFERAT FRA STYREMØTE 25. NOVEMBER 2020

 

Sagavn. 20, Leknes kl. 18.30

 

Til stede: Kolbjørn, Eldar, Steinar, Inger, Tore og Anita

 

Sak 34/20  Innkalling og saksliste. Referat fra forrige styremøte.

Orienteringssaker.

Ingen merknader til innkalling og saksliste.

Referatet fra styremøte 21. oktober 2020 ble godkjent.

 

Orienteringssaker:

- Brev fra huseier Straum ang økning av husleien vår fra 1.1.21.

  Øker fra kr 3 000 til kr 3 700. 

- Brev fra kommunen ang byplan for regionsenteret Leknes med      invitasjon til å være med på dugnad.

 

Sak 35/20  Medlemsstatus

Pr i dag er det 4 stk som ikke har betalt kontingenten.

Vi har nå 523 medlemmer. 

 

Sak 36/20  Fastsetting av utsalgspris på kalender og årbok 2021

Det  ble vedtatt at årboken skal koste kr 250 og kalenderen kr 150.

 

Sak 37/20  Arbeid som er på gang 

Eldar gjorde kort rede for arbeidet/møter som han og Steinar har ang    turstien til Sversvika.   I hvert møte tas også Kulturminneplanen opp.       

Nytt møte  blir den 8.desember.

 

Sak 38/20  Heimesiden

Steinar har løpende kontakt med Broback, som jobber med     overleggingen.  Har vært utsettelser pga corona.

Steinar legger inn referatene fra styremøtene.

 

Sak 39/20  Tillitsvalgte

Det er styret sin oppgave å utnevne medlemmer til Årbokredaksjonen,

Fotogruppen, Arkivansvarlig og Slektsgranskingsansvarlig.

Vi ser på evt forslag til neste møte.

 

Sak 40/20  Årsmelding.  Forberedelse til årsmøtet 27.januar 2021

Kolbjørn skriver forslag til årsmelding for 2020 og sender ut til styret.

Tas opp og vedtas på neste møte.

Sak 41/20  Eventuelt

Den planlagte standen på Lofotsenteret i desember  er avlyst pga corona.

 

Neste møte berammet til onsdag 13. januar 2021 kl 18.30.

 

Møtet hevet kl 19.45.