Styremøte 21. oktober 2020

REFERAT FRA STYREMØTE 21. OKTOBER 2020

Sagavn. 20, Leknes kl. 18.30
Til stede: Kolbjørn, Eldar, Steinar, Inger, Tore og Anita
Kolbjørn ønsket velkommen og mintes Svein Kongsjord, som nylig gikk bort.

Sak 27/20 Innkalling og saksliste. Referat fra forrige styremøte.
Orienteringssaker.

Ingen merknader til innkalling og saksliste.
Referatet fra styremøte 26. august 2020 ble godkjent.

Orienteringssaker:
- Skiltingen av Dronninggraven på Einangen utsettes til våren 2021.
  Eldar kontakter Museum Nord og Turlaget når det blir aktuelt.
- Henvendelsen ang Cecil Skotnes – billedkunstner fra Sør-Afrika - er besvart av Kolbjørn.
- Henvendelse fra Johanna Eriksson, USA, ang slekten er besvart av Eldar.

Sak 28/20 G. Schønings bauta på Ballstad – Evaluering etter 50-års markeringen
                 Styret var enige om at Eldar hadde gjort et imponerende arbeid
                 med opp- legget for dagen. Også all honnør til Per O Broback Rasch for et flott foredrag.
                 Styret er svært fornøyd med arrangementet.

Sak 29/20 Medlemsstatus
                 Utestående medlemskontingent er på ca kr 2 000. Vi har nå ca. 520 medlemmer.

Sak 30/20 Medlemsbrev – september
                 Leder orienterte om medlemsbrevet fra Landslaget for lokalhistorie.
                 Vi vil foreløpig ikke bruke deres tilbud fra styreweb.

Sak 31/20 Aktiviteter resten av året
                 - Turen Vikjord-Lyngedal blir det dessverre ikke mulig å gjennomføre i år.
                    Tur til Bergsdalen utsettes også.
                  - Stand på Lofotsenteret blir 5. desember. Kolbjørn tar kontakt
                     med senterledelsen.
                  - Pga liten aktivitet i laget i år avlyses julebordet.

Sak 32/20 Marius Evjeberg
                 Vi er tilbudt en del glassplater, blader o.l. etter redaktør Marius Evjeberg.
                 Eldar og Steinar tar kontakt med Ann Britt Pilegaard-Simonsen for å se om det er noe av interesse.

Sak 33/20 Eventuelt
                 - Arkivet vårt. Eldar og Steinar sammen med Haldis gjør vurdering av arkivet og sender evt
                   søknad om støtte til opprydding/digitalisering osv.
                - Årsmøtet ble vedtatt satt til 27. januar 2021.

Neste møte berammet til onsdag 18.november 2020 kl. 18.30.

Møtet hevet kl. 21.20.

Anita Dunvold
(ref)