Styremøte 10. februar 2021

REFERAT FRA STYREMØTE 10.FEBRUAR 2021
Sagavn. 20, Leknes kl. 18.30.
Til stede: Kolbjørn, Eldar, Steinar, Inger og Anita

Sak 01/21 Innkalling og saksliste. Referat fra forrige styremøte.

Orienteringssaker.
Ingen merknader til innkalling og saksliste.
Referatet fra styremøte 25. november 2020 ble godkjent.
Orienteringssaker:
- Rapportering av medlemstall til Landslaget for lokalhistorie.
   Lederen har sendt inn oppgaven.
- Brev fra Nordland fylkeskommune ang minnelunden til Schumachers barn.
   De er positive til at den blir pusset opp.
- Henvendelse fra Svein E. Haugen om å få tilgang til det papirmateriale som Historielaget har
  ang. Stamsund vannverk. Han vil skrive en sak om det i årboka. Styret stiller seg positiv.
- Historielaget v/Eldar har søkt Riksantikvaren om skjøtselsplan for Sversvika i forbindelse med turløypa.
   Har fått muntlig godkjenning.

Sak 02/21 Årsmelding 2020. Godkjenning
                 Årsmeldingen for 2020 ble gjennomgått og godkjent.

Sak 03/21 Kontingent 2021
                 Styret foreslår at den blir uendret for 2021 dvs. Kr 425 pr. år.

Sak 04/21 Regnskap 2020 og budsjett 2021. Godkjenning
                 Regnskap og budsjett er ferdig og revidert. Utsettes til neste møte.

Sak 05/21 Valg av tillitsvalgte 2021. Godkjenning
                  Alle tillitsvalgte i undergruppene Foto, Årbok og Arkiv ble gjenvalgt.
                  Slektsspørsmål går direkte til styret.

Sak 06/21 Årsmøtet. Gjennomføring
                 Årsmøtet må pga pandemien utsettes. Kommer tilbake med ny dato.

Sak 07/21 Valgkomiteens innstilling på styre for 2021
                  Valgkomiteens innstilling foreligger ikke enda. Saken utsettes til neste møte.

Sak 08/21 Eventuelt
                 Ingen saker under eventuelt.

Lederen gir beskjed om når neste møte kan avholdes.

Møtet hevet kl. 21.50.

Anita Dunvold
(ref)