Årsmøter

REFERAT FRA ÅRSMØTET I VESTVÅGØY HISTORIELAG

                       31. JANUAR 2019 KL. 18.00

 

Møtet ble holdt på Trappa kafe, Leknes med 42 deltakere.

Det hadde vært annonsert i Lofotposten og Avisa Lofoten

 

Sak 1   Åpning v/leder

Nestleder Gunnlaug B. Larsen åpnet møtet med diktlesing.

Bjørg Arntsen og Kolbjørn Bugge underholdt med dikt og viser av Kjell Sandvik.

Lederen ønsket velkommen og ba om 1 min stillhet for Sverre Gulbrandsen og flere andre medlemmer som hadde gått bort det siste året.

 

Sak 2   Konstituering

Styret hadde foreslått Karl Johan Solheim til møteleder og Anita Dunvold til sekretær.  Begge  ble valgt.

Til å underskrive protokollen: Lillian Haukenes og Jon Angelsen.

 

Sak 3   Årsmelding 2018

Styrets årsmelding ble delvis lest, delvis kommentert av nestleder Gunnlaug B. Larsen.  Laget har nå 545 medlemmer.

 

Vedtak: Årsmeldingen fra styret ble godkjent.

 

De forskjellige undergruppenes årsmeldinger følger:

 

Årbokredaksjonen

Leder Kjell Thore Sletteng leste årsmeldingen.

Det ble ros og applaus til redaksjonen.

 

Arkivarbeidet

Haldis Waag leste årsmeldingen.  Flere kommenterte og hadde spørsmål ang. telegrafstasjonene på øya.

 

Slektsarbeidet

Møtelederen leste årsmeldingen. 

Det ble satt fram ønske om videre kurs i slektsgransking.

 

Vedtak: Alle årsmeldingene fra undergruppene  ble godkjent.

 

Sak 4   Regnskap for 2018

Regnskapet ble referert av kasserer Lisbeth Klausen.

Et overskudd på kr 25 832.

Arne Christoffersen leste revisjonsberetningen.  Han bemerket at de to fra revisjonen heller ikke i år hadde mottatt godtgjørelse slik som resten av de tillitsvalgte.  Dette tas opp i første styremøte.

 

Vedtak: Regnskap for 2018 med revisjonsberetning ble godkjent.

 

Sak 5   Kontingentfastsettelse for 2019

Styret foreslår fortsatt kr 400 pr. år.

 

Vedtak: Ingen endring av kontingenten.

 

Sak 6   Budsjett for 2019

Budsjettforslaget ble referert av kassereren.

 

Vedtak: Det framlagte budsjettforslaget for 2019 ble godkjent.

 

Sak 7   Arbeidsplan for 2019

Møtelederen leste styrets forslag til arbeidsplan.  

Styret  ber om forslag på turer/aktiviteter.

Bjørg Arntsen etterlyste plan for rekruttering av ungdom.

 

Sak 8   Innkomne saker

Ingen innkomne saker.

 

Sak 9   Lovendring

Ingen lovendringer er foreslått.

 

Sak 10  Valg etter vedtektene

Valgkomiteens forslag ble referert av May Jacobsen. Alle som foreslås er spurt og de har sagt seg villige til å inneha vervene.

 

 

 

De tillitsvalgte er da følgende:

 

      Styret

Leder              Kolbjørn Bugge                   2019-2020

Medlem          Anita Dunvold                     2018-2019    ikke på valg

Medlem          Karl Botolfsen                     2018-2020    ikke på valg

Medlem          Eldar Stig Andersen            2019-2021

Medlem          Tore Haug                           2019-2021

Varamedlem   Gunnlaug Bjørgo Larsen    2019-2020

 

      Revisorer

Leder            Arne Christoffersen

Medlem        Roy Grønbech

Varamedlem Kjell Oscar Straum 

 

     Valgkomite

Leder           Dan Viggo Vårum

Medlem       May Jacobsen

Medlem       Tore Smedsund

 

Styrets valg på tillitsvalgte til undergruppene:

 

Årbokredaksjonen

Leder      Kjell Thore Sletteng             2019-2020

Medlem  Ann Brit P.-Simonsen           2018-2020

Medlem  Grethe Lill Larssen               2018-2020

Medlem  Svein-Erik Haugen               2019-2021

Medlem  Per Magne Bernhardsen       2019-2021

Medlem  Sissel Kristensen                  2019-2021

 

Fotogruppen

Leder      Roger Pettersen                   2019-2020|

Medlem  Marit Woie                          2018-2020

Medlem  Karin Dybwad                     2018-2020

Medlem  Liv H. Sæthre                      2019-2021

Medlem  Margareth M. Kristensen    2019-2021

 

  

Arkivansvarlig

Haldis Waag

 

Slektsansvarlig

Kirsti Arctander

 

I pausen  ble det servert kaffe og snitter.

Per-Magne Bernhardsen fortalte om arbeidet med Høynes-arkivet.

Yngvar Dahl Høynes  ble født 3.1.1919  i Trondheim og døde i 2000.

Hans far kom fra Høynes i Borge.  Per Magne har gjort et stor arbeid med arkivet.  4 bøker står nå i lagets lokaler på Fygle.  Han fikk ros og blomster for arbeidet.

 

Møtet avsluttet kl. 20.30.

 

Anita Dunvold

    (ref)

Årsmøtereferater legges ut på denne siden, og kan ses i listen under.