Styremøter

REFERAT FRA STYREMØTE 26. FEBRUAR 2020
Sagavn. 20, Leknes kl. 18.30
Til stede: Kolbjørn, Eldar, Tore, Inger og Anita

Sak 7/20 Innkalling og saksliste. Referat fra forrige styremøte og årsmøtet.
Orienteringssaker.
Ingen merknader til innkalling og saksliste.

Referatet fra styremøtet 15. januar 2020 ble godkjent.

Referatet fra årsmøtet 29. januar 2020 ble tatt til etterretning.

Orienteringssaker:
- Brev fra Lofotr ang deres 25-års jubileum.

Sak 8/20 Konstituering av nestleder, sekretær og AU
               Eldar ble valgt som nestleder og Anita som sekretær.

Medlemmer av AU blir Kolbjørn, Eldar og Anita.

Sak 9/20 Gerhard Schøning-maleriet. Hva nå?
               Vi avventer til sommeren og tar ny kontakt med Biblioteket til
               kommunen med tilbud om de vil låne det.

Sak 10/20 Forslag på aktiviteter i 2020
               - Tur til Kleivan i forbindelse med lansering av boken til Åslaug Vaa.
               - Tur til Fredvang (torvmuseet)
               - Tur fra Vikjord til Grunnstad. Samarbeid med Turlaget?
               - Salgsbod på Ballstaddagene
               - Salgsbod på Senteret før jul

Sak 11/20 Bygdebøkene for Buksnes og Hol.
                Brev fra medlem.  Utsettes til neste møte. Styret leser gjennom brevet og gjør
                seg opp en mening til neste møte.

Sak 12/20 Arbeidsavtale med kasserer/regnskapsfører.
                 Fordeling av oppgaver i styret.
                 Styret har laget arbeidsavtale for 2020 og oversendt Lisbeth Klausen til godkjenning.
                 Kassererfunksjonen blir da ivaretatt av Lisbeth, mens vi fortsetter med samme fordeling av arbeidet
                 mellom Lisbeth og leder.

                 Eldar og Steinar jobber mot arkivet, mens Kolbjørn jobber mot slektsforskning og bokredaksjonen.

Sak 13/20 Eventuelt
                 Ingen saker under eventuelt.

Neste møte blir torsdag 2. april 2020 kl. 18.30.
Møtet hevet kl. 21.15.

Anita Dunvold

(ref)