SORENSKRIVERE I LOFOTEN

INNHOLD

STARTSIDEN

Den første sorenskriver i Lofoten vi hører om er

1) Laurits Andersen, som nevnes i 1624. Og før ham har det neppe vært noen sorenskriver her oppe. Forordningen om slike skrivere kom jo i 1591, og det tok tid den gang å føre noe den lange vei fra kongens Kjøbenhavn til Nordlandene.

2)Henrik Mathissen, nevnt 1638, 1641 og 1643.

3) Jacob Clemetsen. Han nevnes av riksarkivar Lange som sorenskriver i Lofoten 1666; men han har formentlig da bare fungert for Graa, idet det ikke kan sees at Clemetsen har fått bestallingsbrev.

4) Christopher Graa, stadfestet som sorenskriver i Lofoten fogderi 3. november 1662. Han bodde på Berg, hvilket formentlig også de foran nevnte sorenskrivere såvel som de etterfølgende gjorde.

5) Laurits Hansen, som tilsnek seg sorenskriverbestillingen 27. april 1667 ved å angi at sorenskriveriet var ledig og Graa suspendert. Da regjeringen fikk rede på denne hr. Hansens «vrange beretning», ble Graa gjeninnsatt som sorenskriver i Lofoten 22. juli 1668, da han hadde bevist at han hadde forholdt seg skikkelig og vel siden han ble sorenskriver. Men to år etter ble der gjort et nytt forsøk på å fortrenge ham fra stillingen, denne gang under angivende at han var død. Om det var Laurits Hansen som også denne gang var ute med falske foregivender, nevnes der intet om. — Denne Laurits Hansen kan tenkes være den samme som i årene 1613-28 var sorenskriver i Helgeland, den første der.

6) Niels Pofuelsen får 6. juni 1670 bevilling til å være sorenskriver, i Lofoten i avgangne Chr. Graas sted, «hvis» anføres det, «det er riktig at Christopher Graa er død.» — Det var nå ikke tilfellet, og 12. februar 1671 fikk Graa stadfestelsesbrev på sorenskriverbestillingen, som han innehadde ennå i mange år.

7) Andreas Mogensen fikk 24. mai 1690 bevilling som sorenskriver i Lofoten fogderi i avgangne Chr. Graas sted. 2. juni 1696 ble han forflyttet til Salten, hvor han bodde på Saltnes i Saltdal. Han var i 1701 40 år gammel.

8) Christian Albrecht Friis, utnevnt 2. juni 1696, stadfestet 13. april 1700, og var da 40 år gammel. Om ham vet man helt sikkert at han bodde på Berg. Han var gift med Rachel Ursin, formentlig søster av sorenskriver i Vesterålen Bjørn Ursin, som bodde på Gjerstad.

9) Henrich Andreas Arentzberg, bestalling 4. november 1729 som sorenskriver etter avgangne Friis, stadfestet 23. november 1731. Han døde i embetet i 1742. Arentzberg var født i 1695 og sønn av forannevnte sorenskriver Andreas Mogensen og hustru Cathrine Arentzberg. Deres barn tok morens navn. Etter eget oppgivende hadde han i 3 år bestyrt embetet før sin utnevnelse. Han bodde på Berg og var gift med Lisbet Sofie Irgens.

10) Hans Harder ble sorenskriver etter Arentzberg den 6. oktober 1742; 26. september 1760 blir han tillike sorenskriver i Vesterålen, idet de to fogderier da slåes sammen til ett sorenskriveri. — Harder sees bo i Offersøy i 1755, men har sikkert bodd der bare en kortere tid.

I det felles sorenskriveri Lofoten og Vesterålen var det følgende sorenskrivere;

11) Thomas Winstrup, som meddeles bestalling 20. november 1761 som sorenskriver i Lof. og Vest. fogderier etter avdøde Harder.

12) Henrich Bull, e. j., født 1732, bestalling 6. november 1767 etter avgangne Winstrup. Forflyttet til Moss 14. juli 1773.

13) Theodor Georg Ziegler, utnevnt 14. juli 1773, men fikk avskjed — av hvilken grunn kjennes ikke — 8. juli 1778.

14) Hans Steenbuck Arctander, e. j., «studiosus», utnevnt 8. juli 1778, meddelt avskjed med pensjon 17. desember 1808. Han hadde selv pensjonert sin formann, Ziegler, med 200 riksdaler. Arctander bodde på Gjerstad, hvilket formentlig også Ziegler gjorde. Han var gift to ganger, 1) med Maren Rhode, datter av sokneprest Rhode til Flakstad, og 2) med Anne Bergitte Kempe, datter av sokneprest Kempe til Steigen. I første ekteskap var det to sønner, og i det andre 4 sønner og en datter. Etter barna av annet ekteskap er der stor slekt i Buksnes.

15) Peder Klykken, e. j., utnevnt 2. mai 1809. Klykken var født 19. november 1772 på Klykken i Overhalla, sønn av klokker Daniel Klykken. Han gikk først i skredderlære. var sorenskriverkontorist 1793-1801, og herunder også lensmann i bygda. I 1802 tok han eksamen juridicum, var deretter i noen tid kopist og kst. i forskjellige embeter til han i 1809 ble utnevnt til sorenskriver i Lof. og Vest., forflyttet til Inderøya i 1818, sorenskriver i Stjør- og Værdal 1829-1849, og døde på sin eiendom i Skogn 22/1 1861 Han representerte Nordlands amt på Stortinget 1818 og Nordre Trondhjems amt 1827-28. Under sitt opphold i Kjøbenhavn (studietiden) deltok han som soldat i byens forsvar i 1801 og 1807. Gift med Maren Marie Hegge, datter av fogd Jens Bærøe Hegge. — Klykken kom engang, mens han var sorenskriver i Stjør- og Værdal «opp at kjøre». En mann og to kvinner som vandret omkring i landet for å forkynne Guds vilje på jorden», ble 19. april 1846 pågrepet og satt i arrest, fordi de ikke ville oppgi sine navn under et av sorenskriveren noen dager senere opptatt forhør, ville de hverken gjøre rede for navn, hjemsted eller pass, men svarte kun at de var Guds barn og at deres pass var Kristus. Sorenskriveren ble fortørnet og gav ordre til at de de tre predikanter skulle settes på vann og brød inntil de avgav den forlangte forklaring. To andre omreisende kvinnelige predikanter, som heller ikke ville gjøre rede for sine personalia, ble puttet i samme hullet, og så var de 5. Etter å ha sittet på ,vann og brød i 40 dager, lød Herrens røst til dem at de ikke skulle ta imot brødet, men bare vannet. De lystret denne røst og fikk daglig en bøtte vann og intet mere. I de lovbestemte mellomfristdager fikk de angivelig kun sur og råtten sild og dårlig brød, som de ikke kunne spise. Oppholdsrommet var av dårligste slags, vinduet tilspikret og døren naturligvis låst, med «lokumet» i samme rom. To av dem holdt ikke ut, men avgav den forlangte forklaring og fikk et annet rom og sedvanlig fangekost. De andre gav ikke tapt og fikk bare vann 5 dager i uken, ialt i 150 dager, heri ikke medregnet mellomfristdagene, eller den første tid, da de fikk brød til vannet. En av de tre kvinner bukket til sist under og døde av sult. Saken kom inn for Stortinget og Klykken ble satt under tiltale for sitt forhold ved denne anledning, men ble frifunnet mot å tilsvare sakens omkostninger.

16) Christian Styhr Nannestad, f. i Aker 8/1 1783, sønn av res. kap. Fredrik Nannestad, cand. jur. 1807, sorenskriverfullmektig i Hardanger og Voss, ble 30/1 l819 sorenskriver i Lof. og Vest. og 8/1 1830 sorenskriver i Inderøya, med forpliktelse til å pensjonere sorenskriver Hammers enke med 120 spd. Han døde i embetet 19. mars 1856. Nannestad var stortingsrepresentant for Nordlands amt 1824. Han var gift med Drude Fleischer, datter av krigsråd og proprietær Herman Fleischer.

17) John Svabo Steen, født i Trondenes, 12. juni 1798 av foreldre sokneprest og prost Esten Steen og Martha Lovise Irgens. Tok norsk juridisk eksamen 1822, ble samme år fullmektig ved generalprokurørembetet og i 1826 i justisdepartementet, deretter inspektør ved Rikshospitalet. 1. mai 1830 utnevntes han til sorenskriver i Lof. og Vest. og ble 21. mars 1943 forflyttet til Bergen som rådmann og tollkasserer. Han tok avskjed 12. desember i 868 og døde 31. oktober 1872 i Kristiania. — Som sorenskriver i Lof. og Vest. bodde han på sin embetsgard, den senere sorenskrivergård Råvold i Hadsel. Han var stortingsrepresentant for Nordlands amt 1836-37, og 1839, men han deltok lite i debattene. Gift 10/10 1826 i Våler med Christine Fleischer. datter av sokneprest Isach Fleischer og Christine Calmeyer.

18) Wilhelm Jossias Bech Fritzentz, født i Vang i Valdres 1802 av foreldre løytnant Adam Bech og Eleonora Rosine Fritzentz, ble 1. januar 1819 sekondløytnant og 15. mars 1827 premierløytnant. Tok samme år eksamen artium, og juridisk embetseksamen 1832 med laud, etter to år i forveien å ha antatt sin mors familienavn. Den 3. oktober 1835 ble han utnevnt til politimester i Bergen, 28. juli 1843 til sorenskriver i Lof. og Vest. og 30. juni 1843 til sorenskriver i Solør. Gift med Christine Falsen, datter av stiftsamtsskriver i Bergen Hagbart Falsen og Alette Fleischer.

19) Michal Conrad Sophus Emil Aubert, født 2. juli 1811 i Kristiania av foreldre generalmajor Benoni Aubert og Jacobine Thaulow. Student 1828 og cand. jur. med laud 1835. Arbeidet i finansdepartementet, hvoretter han i 4 år var sorenskriverfullmektig hos sorenskriver Både i Indre Sogn, med hvis datter han ble gift allerede som fullmektig. 29. juli utnevntes han til overrettsprokurator i Bergens stift og praktiserte der i 6 år. 1846-47 foretok han på offentlig bekostning reiser i utlandet for å anstille undersøkelser angående juryinstitusjonen. 8. desember 1847 ble han utnevnt til sorenskriver i Lof. og Vest., 18. september 1852 amtmann i Nordre Bergenshus, 10. november 1860 borgermester i Trondheim og ble senere sorenskriver i Nordre Jarlsberg. Døde i embetet 8. november 1872 på Heimdal i Sande. Under sitt opphold i Lof. og Vest. representerte han Nordlands amt på Stortinget 1851.

20) Engelbricht Claudius Engh, født 8. mai 1810 av foreldre urmaker og stadskaptein i Kristiania, Christopher Engh og Anna Jacobsdatter Furuset. Student 1828 og cand. jur. med laud 1835. Det følgende år kopist, 1840 kst. og 1845 utnevnt til fullmektig i krigsdepartementet. 25. januar 1853 utnevnt til sorenskriver i Lof. og Vest. Avskjed 31. juni 1875, død 10. sept. 1877. Gift med Marie Walms, død som sinnsyk i Slesvig 1870.

21) Christian Hjorth Mathiesen. født på Moss 17. april 1822, sønn av lensmann Helge Mathiesen og hustru Ingeborg Nadelsteen. Student 1841 og cand. jur. med haud 1850. Etter å ha vært sorenskriverfullmektig en tid, drev han sakførerforretning i Vågan i Lofoten til han 27. november 1875 ble utnevnt til sorenskriver i Lof. og Vest. I dette embete døde han ved et ulykkestilfelle 23. august 1883 på Råvold i Hadsel.

Mathiesen var den siste sorenskriver i det felles sorenskriveri Lofoten og Vesterålen, som 31. januar 1884 ble delt igjen i et Lofoten og et Vesterålens sorenskriveri. De etterfølgende sorenskrivere, som bor i Vågan, har således som embetsdistrikt bare Lofoten.

22) John Marcelius Hannibal Steen, født 17. februar 1839 i Hadsel, sønn av forannevnte sorenskriver John Svabo Steen. Stud. 1858 og cand. jur. med laud 1862. I 1864 og 1882 finner vi ham som overrettssakfører i Hadsel og 1866 og 1869 i samme egenskap i Vågan. 6. mars 1885 ble han utnevnt til sorenskriver i Lofoten og 22. november 1890 befordredes han til Holt. Gift i Kristiania med Lovise Olsen, som da, 1866, var 22 år gammel og som døde i 1921.

23) Kristian Peder Moursund, født i Tromsø 29. juli 1853, sønn av godseier Hans Moursund. Stud. 1870 og cand. jur. med haud 1875. I 2 år sorenskriverfullmektig og deretter et halvt år sakfører, først på Voss, senere i Tromsø. 9, mai 1891 utnevnt til sorenskriver i Lofoten og ble samme år valgt til å representere Nordlands amt på Stortinget; de to foregående perioder hadde han representert Tromsø amt. Han døde i Stortingsbygningen 16. april 1892. Gift med Agnes Tambs. datter av sorenskriver Nils Tambs og Abrahamnine Rolfsen.

24) Albright Gustav Kaltenborn, født 2/2 1844, sønn av sorenskriver i Mellom Gudbrandsdal. Carl Kaltenborn. Stud. 1862 og cand. jur. med haud 1869. Piaktiserte som sakfører i Søndre Fron fra 1875 til han 5. november 1892 ble utnevnt til sorenskriver i Lofoten. 30. april 1898 befordret til sorenskriver i Flekkefjord, døde der 13. sept. 1929. Gift i Drøbak 30/5 1891 med Thora Isachsen, datter av skipskaptein Nils Isachsen.

25) Christian Fredrik Nergård Havig, født i Namsos 13. oktober 1855 av foreldre postekspeditør, senere lensmann Christian Havig og Dorthea Nergård. Stud. 1873, cand jur. med haud 1878. Fra 1879 til 1883 sorenskriverfullmektig og i over 3 år kst. som sorenskirver. Fra 1883 til 1886 underrettssakfører i Kongsberg, flyttet da sin forretning til Vefsn, senere til Mosjøen. 1896 kst. som fogd i Lofoten og 10. oktober 1898 utnevnt til sorenskriver samme sted. Senere ble han utnevnt til sorenskriver i Ringerike, hvor han tok avskjed i 1925. Døde 30. august 1927. Møtte på Stortinget 1892-94 som første suppleant for Nordlands amt, og på en rekke senere Storting som representant for det samme amt, nemlig fra 1895 til 1909. Medlem av Norges Banks representantskap fra 1894. Gift 28/7 1887 med Emilie Mo, datter av Elias Andersen og Andrea Jakobsdatter Mo.

26) Søren Andreas Egediussen Fiane, født 5. januar 1865 i Holt, sønn av gbr. Egedius Sørensen Fiane og Ingeborg Sørensdatter Gårddalen. Stud. 1885, cand. jur. med laud 1890. Etter å ha vært i juridisk stilling, dels som sakfører og dels som edsvoren fullmektig og kst. sorenskriver, ble han i 1898 utnevnt til politimester i Vardø, 3 år senere kst. som politimester i Ryfylke og Jæren, med fast utnevnelse i 1908. 28. mai 1909 utnevnt til sorenskriver i Lofoten og 15. mai 1920 til sorenskriver i Larvik, meddelt avskjed 1935. Døde 31. oktober 1937. Fiane ble satt stor pris på som sorenskriver både i Lofoten og Larvik, og det både av distriktenes sakførere og befolkningen i alminnelighet. I 1933 utgav han en diktsamling «Siljefløyten», hvilket viser at han interesserte seg for annet enn den tørre jus. Gift 3. september 1894 med Oleanna Bålstad, datter av gbr. Hans Bålstad og Martha Myhre i Ytre Rendalen.

27) Knut Sigvald Meek født i Rødøy 23. mai 1867, sønn av prost Lars Meek. Stud. 1898, cand. jur. med laud 1902. Etter embetseksamen var han sorenskriverfullmektig i årene 1905-06, drog deretter til Belgisk Kongo hvor han i årene 1906-15 var ansatt dels i politimyndigheter og dels som dommer. De siste 5 år var han «procureur de roi.» Et halv år var han kst. generalprocureur og tjenestgjorde i kortere tid også i appellretten i Katanga. Da han i 1915 var hjemme på permisjon ble han utnevnt til politifullmektig, var senere et halvt år statsadvokat og ble 16. juli 1920 utnevnt til sorenskriver i Lofoten. Han døde i dette embete i 1929. Gift 6. oktober 1912 i Lejre i Danmark med prestedatteren Astri Redahl.

28) Carl Bonnevie, sorenskriver i Lofoten fra 1929 til 1936.

29) Jørgen Thrap, sorenskriver i Lofoten fra 1936 til 1945.

Fra 1945 og til nå, våren 1947, har Cordt H. Valeur, sønn av overrettssakfører C. H. Valeur, og Hansine, f. Brun, Svolvær, vært konstituert i embetet.

INNHOLD

STARTSIDEN